Diễn giả 2021

Ông Nguyễn Văn Sinh

Ông Nguyễn Văn Sinh

Thứ Trưởng Bộ Xây dựng

Thông tin cá nhân

Tiểu sử