Diễn giả 2021

Ông Nguyễn Đức Hải

Ông Nguyễn Đức Hải

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử