Diễn giả 2021

Ông Jonathan Pincus

Ông Jonathan Pincus

Chuyên gia Kinh tế quốc tế cấp cao UNDP tại Việt Nam

Thông tin cá nhân

Tiểu sử