Diễn giả 2021

Ông Đặng Thuần Phong

Ông Đặng Thuần Phong

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử