Diễn giả 2021

Ông Nguyễn Văn Hồi

Ông Nguyễn Văn Hồi

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử