Diễn giả 2021

Ông Mạc Đình Minh

Ông Mạc Đình Minh

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử