Diễn giả 2021

Ông Trần Quốc Phương

Ông Trần Quốc Phương

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin cá nhân

Tiểu sử