Diễn giả 2021

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc

Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thông tin cá nhân

Tiểu sử