Diễn giả 2021

PGS.TS Bùi Văn Huyền

PGS.TS Bùi Văn Huyền

Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thông tin cá nhân

Tiểu sử