Diễn giả 2021

TS. Nguyễn Đình Cung

TS. Nguyễn Đình Cung

Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thông tin cá nhân

Tiểu sử