Diễn giả 2021

TS. Nguyễn Lê Hoa

TS. Nguyễn Lê Hoa

Viện Năng suất Lao động

Thông tin cá nhân

Tiểu sử