Diễn giả 2021

TS. Phan Đức Hiếu

TS. Phan Đức Hiếu

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế

Thông tin cá nhân

Tiểu sử