Diễn giả 2021

TS. Trần Thị Hồng Minh

TS. Trần Thị Hồng Minh

Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thông tin cá nhân

Tiểu sử