Diễn giả 2021

TS. Cấn Văn Lực

TS. Cấn Văn Lực

Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV

Thông tin cá nhân

Tiểu sử