Đại biểu cấp cao ns

Đ/C TRẦN THANH MẪN

Đ/C TRẦN THANH MẪN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử